Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

Desp@txAAT a la web

El Col·legi ha incorporat a la pàgina web el nou servei Desp@txAAT que permet revisar els expedients digitals presentats, es poden descarregar els documents visats al Col·legi i comprovar i descarregar l’estat econòmic del col·legiat (quotes, factures i d’altres moviments). L’accés al Desp@txAAT es fa des de la pàgina principal del CAATEE de LLeida, amb les mateixes claus d’accés d’usuari i contrasenya que s’utilitza també per poder accedir a l’àrea restringida del Col·legi.

El Col·legi i la UdL convoquen el Premi Edifica 2011

El Col·legi d’Aparelladors i l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la UdL convoquen la II edició del Premi Edifica 2011 per guardonar el millor projecte fi de carrera de la titulació d’Arquitectura Tècnica i del Grau d’Enginyeria d’Edificació. La recepció d’originals és oberta a la secretaria de l’EPS fins el 30 de novembre de 2011.


CSD implanta en 3 mesos el sistema de gestió de qualitat professional

L’enginyeria CSD pot implantar en 3 mesos el Sistema Integrat de Gestió de Qualitat Ambiental i Adaptació a la Llei de Protecció de Dades (LOPD) als aparelladors que estiguin interessats en formar-se per gaudir d’aquesta Certificació de Qualitat Professional.


El visador atén els divendres, pel matí, al Col·legi

L’atenció presencial del visador al Col·legi és els divendres d’11 a 13 hores, des del passat 17 d'octubre, per tal de poder complir amb les exigències tècniques i econòmiques actuals. Pel que fa al registre digital, l’entrada de documents es pot fer les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. D’aquesta forma, es pretén potenciar el sistema de visat digital ofert pel Col·legi, tant a través de la pàgina web com de l’aplicació informàtica Gestbuild. NOVETATS BIBLIOTECA

Llibres per consultar o treure en préstec a la Biblioteca del Col·legi


Informes periciales en edificación

El llibre està dirigit a professionals de l’arquitectura i l’enginyeria en general, tot i que la seva lectura resultarà amena a pèrits i a advocats. S’aborden tots els aspectes d’un informe pericial i del pèrit; l’estructura de l’informe; com gestionar, escriure i exposar un informe; eines informàtiques i estris per a elaborar i presentar un informe; com posar-li preu a un informe, i per finalitzar, uns conceptes bàsics sobre l’organització judicial.

Manual práctico de control de calidad en la EHE-08

Amb aquest manual es vol completar la planificació i programació del control de qualitat de les obres, centrant-se en les estructures de formigó armat i segons les exigències de la Instrucció del Formigó Estructural EHE-08. Es proposen formularis tant per la fase prèvia a l’execució, planificació i programació dels controls, com durant la mateixa, documentació els controls realitzats i els seus resultats a aportar juntament amb el Certificat Final d’Obra. S’incorpora un cd amb aquests formularis, i amb una aplicació informàtica per a la planificació i el resultat del control estadístic de la resistència del formigó.

Guía de la piedra natural

L’objectiu fonamental de la publicació és disposar d’una guia pràctica per a la utilització de la pedra natural i la pedra aglomerada en base a criteris tècnics amb la finalitat de prevenir danys i alteracions. L’objectiu final és constituir-se en una potent eina per a fomentar la qualitat en l’edificació, dirigida als diferents agents del procés edificatori i enfocada als casos més comuns d’utilització de la pedra natural.

Articles tècnics

Aquests articles s’extreuen de Revistes, i estan disponibles en pdf.
Aquest mes, “Especial Informàtica” amb descàrrega directa.


R-7455

Las cinco cosas que todo el mundo hace mal cuando actualiza su PC

R-7456

Protege tu vida (digital) en 10 pasos

Biblioteca Digital


Llibres en format PDF per descarregar


Guía de Rehabilitación Energética de Edificios de Viviendas

La finalitat d’aquesta Guía de Rehabilitació d’Habitatges (editada per la Comunitat de Madrid) és conscienciar als ciutadans de la importància de la rehabilitació amb criteris energètics, així com oferir solucions tècniques per a portar-les a cap.

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural

Quarta edició, que inclou el Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) amb comentaris dels membres de la Comissió Permanent del Formigó Amb actualitzacions del BOE.

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos

Segona edició de la publicació, que recull les noves normes en vigor així com la reglamentació existent relativa a ciments que no disposen de normes europees harmonitzades. Elaborada amb comentaris de la Comissió Permanent del Ciment. Revisada i actualitzada amb les correccions del BOE.

Guía para el correcto montaje y desmontaje de andamios

La creació d'aquesta guia de muntatge és conseqüència del ferm compromís que han adquirit les empreses associades a AEMA (Associació d'Empreses Muntadores de Bastides) a donar compliment a la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals i al Reial Decret 2177/2004, del 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, del 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura. A més, en cada autonomia o ubicació es respectarà la normativa local.
  ÀREA TÈCNICA

Protocol i criteris per redactar l’Informe de la Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE)

A la “descàrrega de documents” de l’àrea restringida del Col.legi s’ha inserit un Document de protocol i criteris per redactar i emplenar l’informe ITE. També disposes d’un informe-tipus que et pot servir com a exemple.


El Registre ITEC de Materials s’inscriu com a Document Reconegut del CTE (RM-CTE)

Segons la “Resolució de 8 de setembre de 2011 de la Direcció General d’Arquitectura i Política d’Habitatge del Ministeri de Foment per la qual s’acorda reconèixer i inscriure al Registre General del CTE, Secció 1 : Documents Reconeguts del CTE, el Registre ITeC de Materials (RM-CTE)”. L’RM-CTE és un registre públic i voluntari en el qual es recullen els valors de les prestacions tècniques, d’utilitat en fase de projecte, i les certificacions de qualitat, per a la recepció i execució d’obra, de productes, equips i sistemes, en el sentit que defineix l’article 6.1.2. a de la Part I del CTE. L’RM-CTE és d’accés lliure.


Vídeos promocionals del sector de la fusta a Youtube

La Confederació Espanyola d'Empresaris de la Fusta, CONFEMADERA, i el projecte 'Viure amb Fusta' han llançat amb motiu de l'Any Internacional dels Boscos” que se celebra al 2011, una campanya de difusió de vídeos sobre el sector de la fusta a Youtube, amb l'objectiu d'apropar els productes de la fusta i divulgar els seus avantatges de tot tipus a la societat, especialment al públic usuari de les xarxes socials, cada vegada més ampli, aprofitant així la difusió global que aquests mitjans faciliten i el seu important efecte multiplicador.

Portal d’ofertes de feina per a arquitectes tècnics a tot l’estat espanyol

http://es.trabajar.com/empleo/arquitecto-tecnico/
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Es publica la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social

Al BOE 245, d’11 d’octubre de 2011, es publica la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la Jurisdicció Social.

  FORMACIÓ COL·LEGIAL

Cursos organitzats per l'ITL per al col·lectiu i subvencionats pel Col·legi

Nou Reglament Europeu de Productes de la Construcció i la seva influència en l’exercici professional.
A l’ITL , el 09 de novembre de 2011


Cèdules d’habitabilitat i criteris de tramitació i normativa
A l’ITL, el 14 i el 21 de novembre de 2011.


Sistemes per al sanejament i la restauració dels edificis de paleteria
A l’ITL, el 16 de novembre de 2011


Gestbuild
A l’ITL, el 30 de novembre de 2011
  AVANTATGES COL·LEGIALS

Conveni amb AENOR per adquirir publicacions i normes UNE amb descompte

El Col.legi ha signat un conveni amb AENOR per beneficiar al col.lectiu d’un descompte del 20% en l’adquisició de publicacions i normes UNE d’aquesta entitat.


Gestión de la calidad en la arquitectura técnica. La nueva forma de ejercer la profesión.

Aquest llibre té el propòsit de ser una guia per ajudar a les empreses que volen aplicar les tècniques de gestió de la qualitat. S’ofereix, sobretot, a tots aquells professionals de l’arquitectura tècnica que estan pensant formar associacions professionals o empreses per a un exercici modern de la seva professió.
La publicació té un preu especial pel col.lectiu.

Monogràfics CTE: Aplicació a edificis d’ús residencial-DAV, per adquirir a preus especials.

Aquests documents són un extracte de les parts del Codi Tècnic aplicables a edificis d’ús residencial, que són destinats fonamentalment a habitatge, inclosos els garatges, trasters i locals comercials en plantes baixes o de soterrani. Aquestes publicacions tenen un preu especial per a col.legiats i podeu adquirir-les a la Biblioteca del Col.legi.  FORMACIÓ EXTERNA

A l’apartat de Centre de Documentació de la web del Col.legi, s’ha incorporat una nova secció de “Cursos i Jornades externes” per a que puguis consultar l’oferta formativa d’algunes empreses, entitats i/o institucions que habitualment ens comuniquen els seus cursos i/o jornades per correu electrònic. Hem inserit un enllaç que et dirigeix directament a la seva plana de formació, i així pots accedir-hi amb més rapidesa i disposar de la informació actualitzada.
Anirem afegint incorporacions paulatinament.


Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme i Postgrau de Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció, impartits pel CAATEE de Barcelona.

Com a col.legiat del Col.legi de Lleida, pots beneficiar-te d’un 10% de descompte.
  CONVOCATÒRIA DE PREMIS I BEQUES

Concurs de Cobertes COBERT

Teules Cobert impulsa la primera edició del concurs de cobertes, per trobar les millors teulades elaborades amb la gamma “Lógica” i “Klinker”. Poden participar totes les persones involucrades en l’elaboració de la coberta, que s’inscriguin abans del proper 31 de desembre de 2011.


Primers Premis “Arte y Cemento de la Construcción 2011”

Amb la intenció de promoure el reconeixement de la professionalitat i la qualitat en el treball de les empreses de la construcció a l’estat espanyol, la revista “Arte y Cemento” convoca els Primers Premis “Arte y Cemento de Construcción 2011”.


 • 9enes Jornades Tècniques d’Arquitectura Tradicional i Bioconstrucció
  A Graus (Osca), de l’11 al 13 de novembre de 2011
 • La Responsabilitat Civil dels professionals
  Universitat de Lleida, 30 de novembre i 1 de desembre de 2011


 • Cursos ITL

 • Intervenció en locals comercials i expedients d’activitats amb incidència ambiental.
  A l’ITL, del 12/12/2001 al 20/12/2011
 • Salut a l’interior de l’edifici
  A l’ITL, el 14/12/2011
 • TCQ 2000
  A l’ITL, del 12/12/2001 al 14/12/2011
 • Les anotacions al llibre d’incidències: el coordinador de seguretat i les instruccions a l’obra
  A l’ITL, el 15/12/2011

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé