Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

Els aparelladors planifiquen el rellançament de la professió

Els aparelladors han creat grups de treball, durant aquest segon trimestre i la participació directa, a través de correu electrònic, contestant consultes formulades per diferents comissions que estan analitzant la tasca tècnica i professional dels aparelladors amb la finalitat de planificar el futur a través d’un Pla de Rellançament Professional que està elaborant el Consell de Col·legis de Catalunya.

Màster de Bioconstrucció

La Fundació de l’Institut Tecnològic de Lleida (ITL) ha iniciat la sisena edició del Màster de Bionconstrucció “on line i semi-presencial” amb 16 inscrits, tots ells titulats com a arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers tècnics industrials, procedents de 12 províncies d’Espanya.

Demanen als aparelladors una fitxa dels materials de cada obra

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (cgate) demanarà, a partir del proper dia 2 de maig, una fitxa d’estadística de materials a emprar en cada obra amb la finalitat incloure-la en el Certificat del Control de Qualitat. Es farà amb suport informàtic i serà preceptiva a l’hora de visar el projecte i d’executar els treballs. NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Llibres per consultar o treure en préstec a la Biblioteca del Col·legi


Control de la ejecución de la obra: condiciones técnicas y administrativas

La publicació pretén ser una guia que permeti conèixer tots els elements que poden influir en el desenvolupament de les condicions tècniques i administratives establertes pel Codi Tècnic d’Edificació i altres normes de referència per a portar un adequat control d’execució de materials, equips, sistemes i unitats d’obra, i que alhora permetran assolir l’objectiu de finalitzar l’edificació amb la qualitat que s’havia previst.

Apuntes sobre tecnología de la madera

Aquest apunts sorgeixen davant de la carència de bibliografia sobre tecnologia de la fusta aplicada a la construcció, tant en l’estudi i traçat d’encaixos (“ensambles”) com en la part específica de càlcul estructural.

50 Cosas que debes saber sobre las cooperativas de viviendas

Gràcies a aquest llibre podràs conèixer les responsabilitats que suposa ser soci o gestor d’una cooperativa, aprendre a diferenciar entre un contracte d’adjudicació i un de compravenda, esbrinar si tots els socis tenen els mateixos drets, descobrir si els pagaments a compte de l’habitatge estan garantits i informar-te sobre quina administració supervisa el funcionament de les cooperatives.

Articles tècnics

Articles extrets de Revistes, disponibles en pdf, que pots sol·licitar a la Biblioteca del Col·legi.


R-7542-Propostes per millorar el nostre habitatge. Obres de reforma o autopromoció. Aspectes a considerar en cada cas.

R-7543- Normativa de telecomunicacions.

R-7560- El proyectista, la prevención y su marco legal en España y en Europa.

R-7561- Planificación de obras desde arriba hacia abajo.

Biblioteca Digital


Llibres en format PDF per descarregar directament


Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción

L’INSHT ha procedit a actualitzar la Guia Tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a les obres de construcció, la qual ha estat elaborada en compliment del corresponent mandat legal i té per objectiu facilitar l’aplicació del RD 1627/97 i proporcionar criteris i informació tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos en l’àmbit de les obres de construcció.


¿Qué es una Grúa Torre “Segura”?
Cerámica para la arquitectura. Fundamentos


Cerámica para la arquitectura. Fachadas ventiladas y pavimentos técnicos

  ÀREA TÈCNICA

Espai web de la Junta d’Andalusia sobre accidents a la construcción

La Junta d’Andalusia publica en la seva página web, a l’apartat de Seguretat i Salut, investigacions d’accidents reals amb l’objectiu de mostrar les causes evitables i les mesures preventives que els podien haver evitat.


Eina informàtica per a validar instal·lacions solars tèrmiques

L’IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía) i ASIT (Asociación Solar de la Industria Térmica) han elaborat el CHEQ4, un programa informàtic amb la finalitat de facilitar a tots els agents participants al sector de l’energia solar tèrmica de baixa temperatura l’aplicació, compliment i avaluació de la secció HE4 inclosa en l’exigència bàsica HE Estalvi d’Energia del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).


Associació d’Empreses de Coordinació de Seguretat i Salut

ECSYS, Associació d’Empreses de Coordinació de Seguretat i Salut, és la patronal d’empreses especialitzades en coordinació de seguretat i salut en obres de construcció.

  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Mediació en assumptes civils i mercantils

Al BOE 56, de 6 de març de 2012, s’ha publicat el Reial Decret-Llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en assumptes civils i mercantils.


Protecció de deutors hipotecaris sense recursos

Al BOE 60, de 10 de març de 2012 s’ha publicat el Reial Decret-Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.


Creació del Fons per al finançament de pagaments a proveïdors

Al BOE 60, de 10 de març de 2012, es publica el Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors.


Noves mesures fiscals, financeres i administratives a Catalunya

Al DOGC 6094, de 23 de març de 2012, es publica la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

 AVANTATGES COL·LEGIALS


Accés al Servei PlecInstant

Segons conveni signat entre el Col.legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i el Col.legi de Lleida, el Centre de Documentació-Biblioteca del Col.legi de Lleida té accés al servei de normativa PlecInstant. Amb aquest servei, es pot generar un recull de normativa associada a una tipologia d'obra concreta de forma automàtica i sense necessitat de cercar-la en altres llocs.


Banc de Preus ITEC 2012 a preu de subscriptors

El Col·legi té signat un conveni amb l’ITEC pel qual gaudiu de preus especials de subscriptors per a l’adquisició del Banc de Preus en suport informàtic.


Oferta de Base de Dades PREOC 2012 i Programa PREMETI 2012

Oferta per adquirir la Base de Preus d'Edificació i Obra Civil a Espanya PREOC 2012 i el programa d'Amidaments i Pressupostos PREMETI 2012, editats per l'empresa ATAYO, a un preu especial.  FORMACIÓ COL·LEGIAL

Cursos organitzats per l'ITL per al col·lectiu i subvencionats pel Col·legi

L’Estudi de Seguretat i Salut: el Pla de Seguretat i Salut. Cas pràctic

A l’TIL, dimarts i dijous, del 8 de maig al 15 de maig de 2012
  MÓN LABORAL

Eines de suport per la dinamització laboral.
Pdf’s amb descàrrega directa


NOU. La web de Empresa 2.0

Guía práctica para atraer visistas y conseguir clientesUna visión-país para el sector de la edificación en España. Hoja de ruta para un nuevo sector de la vivienda.Marketing en redes sociales
¿Cómo empezar a promocionar tu negocio en redes sociales?  Cursos ITL

 • Sistemes de fonamentació a partir de l’estudi geotècnic i la tipologia de l’edifici
  Dilluns i dimecres, del 7 al 21 de maig de 2012
 • Sistemes de construcció tradicional
  Dimarts i dijous, del 15 al 17 de maig de 2012-04-20
 • Vocabulari bàsic d’anglès per a la construcció
  Dimarts, del 15 al 29 de maig de 2012
 • Direcció i gestió empresarial
  Dilluns i dimecres, del 21 al 30 de maig de 2012
 • Curs bàsic sobre urbanisme
  Dimarts i dijous, del 22 al 31 de maig de 2012
 • Taller de construcció amb palla
  Divendres i dissabte, 25 i 26 de maig de 2012

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé