Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

El 15 de juny, Assemblea Col·legial

El Col·legi d’Aparelladors Arquitectes Tècnics i Enginyers d`Edificació de Lleida, ha convocat l’Assemblea General Ordinària de col·legiats el proper dia 15 de juny de 2011, a les 20:00 hores en segona i última convocatòria. La reunió se celebrarà a la Sala d’Actes del Col·legi.

Èxit de la Nit de Lleida Solidàra

La Nit de Lleida Solidària, organitzada per la Fundació Lleida Solidària per tal de recaptar fons per dur a terme el seus projectes de cooperació internacional i local en països necessitats i per a entitats de caire social, ha constituït tot un èxit. L’esdeviment va tenir lloc, el 21 de maig de 2011, al teatre la Llotja de Lleida i va consistir en un concert del cantant Víctor Manuel, amb l’assistència de 700 persones i un sopar solidari que va reunir 296 comensals, durant el qual es va fer una subhasta d’art amb obres donades per 11 artistes locals.


Pere Garrofé, 4 anys més de president del Col·legi

Pere Garrofé ha estat elegit una legislatura més com a presidenta del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació (CAATEE) de Lleida a l’haver-se presentat una sola candidatura a les eleccions del Col·legi fins el 9 de maig, data límit per la presentació de candidats. El dia 10 es va proclamar la candidatura única i el 18 de maig de 2011, en reunió de Junta de Govern, es va procedir a la pressa de possessió dels càrrecs, encapçalats pel president PERE GARROFÉ I CIRÉS i la Vicepresidenta: NÚRIA FARRENY I GASOL
 NOVETATS BIBLIOTECA

Tuberías plásticas en edificación. Manual técnico

Aquest Manual recull de forma detallada les característiques tècniques i d’instal.lació dels sistemes de canonades plàstiques per a conducció d’aigua en edificis, així com la normativa i la legislació aplicable. En els seus dotze capítols aborda els diferents sistemes de conducció d’aigua en materials plàstics per a aplicacions com la climatització, evacuació, calefacció, aigua freda i calenta i aigua calenta sanitària.

Guía para la redacción del plan de control de calidad y su seguimiento en la obra

Aquesta Guia ha estat elaborada pel Gabinet Tècnic del Col.legi d’Aparelldors, AA.TT. i Enginyers d’Edificació de Madrid, amb la finalitat que sigui tant un document orientatiu de treball per a l’elaboració d’un Pla de Control de Qualitat annex al projecte d’execució, o projecte parcial en si mateix, com una eina de treball utilitzada en el seguiment i control de l’obra.

Manual básico del perito judicial

Aquest llibre és una guia pràctica per als professionals que han de posar els seus coneixements a disposició de qui necessita la intervenció d’un pèrit. El Manual facilita unes pautes que condueixen a l’elaboració d’un informe pericial rigorós i sèrio, no només pel que fa a la forma i al contingut, sinó també a la seva presentació i defensa davant els Tribunals.

Articles tècnics

Aquests articles s’extreuen de Revistes, i estan disponibles en pdf. Podeu sol.licitar-los a la Biblioteca del Col.legi.

R-7286. Fachadas ventiladas

R-7179. Protección de las vigas laminadas de madera frente al fuego

R-7379. Tècniques d’escalada per a la reparació i manteniment de les façanes

Biblioteca Digital


Llibres en format PDF per descarregar


Anàlisi de les funcions de la coordinació de seguretat i salut a la construcció

Aquest document, elaborat per la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya, és el resultat de l’anàlisi de les funcions del coordinador de seguretat i salut en l’àmbit de la construció, parant especial atenció a la seva relació amb els altres agents que intervenen a l’obra.

Uso de áridos reciclados mixtos procedentes de residuos de construcción y demolición

Aquest treball serà el punt de partida per donar cos a la disposició segona del Reial Decret 105/2008 de Gestió de Residus de Construcció i Demolició en què s'advoca perquè les administracions públiques promoguin l'ús de materials reciclats en les obres. Això significarà la consolidació d'un subsector econòmic vinculat per vocació al desenvolupament sostenible.
  ÀREA TÈCNICA

Nova versió de l’aplicació informàtica de Qualificació Energètica CERMA

L’aplicació CERMA (Qualificació Energètica Residencial Mètode Abreviat) ha estat aprovada com a Document Reconegut pel Ministeri d’Indústria i Comercç, per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de construcció, de manera que es podrà utilitzar com alternativa al CALENER. És una eina gratuïta desenvolupada per l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE) i l’Associació Tècnica Espanyola de Climatització i Refrigeració (ATECYR).


Fitxes sobre l’energia

Al web de l’Agència de l’Energia de Lleida podeu consultar i descarregar una sèrie de fitxes amb informació sobre diferents aspectes que ens poden ajudar a millorar l’eficiència energètica de la llar, estalviar energia i diners, i promoure actituds positives envers el medi ambient.

  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Nou Reglament regulador de les infraestructures comuns de Telecomunicacions

Al BOE 78, d’1 d’abril de 2011, es va publicar el Reglament regulador de les infraestructures comuns de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicacions a l’interior de les edificacions.


Publicat el Conveni de col.laboració pel control tècnic dels informes d’Inspecció Tècnica dels Edificis

Al DOGC 5873, de 6 de maig de 2011, s’ha publicat la Resolució TES/1078/2011, de 15 d’abril, per la qual es publica el Conveni de col.laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i els Col.legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya per a la delegació de funcions de control tècnic dels informes d’inspecció tècnica dels edificis per a l’obtenció del certificat d’aptitud que regula el Decret 187/2010.

Servei InfoNorma de la Generalitat

El Servei InfoNorma és un servei d’informació i assessorament creat per iniciativa del Departament d’Empreses i Ocupació de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de facilitar a les empreses l’accés a la normativa vigent en seguretat de les instal.lacions, seguretat dels productes, productes químics, marcatge CE, vehicles, etc.
  FORMACIÓ COL·LEGIAL

Jornada GAS NATURAL: Estudi PRECOST&E. Anàlisi de la millora energètica en edificis i els seus costos associats

Al Col.legi d’Aparelladors, el 14 de juny de 2011

Cursos organitzats per l’ITL per al col.lectiu i subvencionats pel Col.legi


Estudi de seguretat i salut. El Pla de seguretat i salut: cas pràctic

Objectius: Habilitar als assistents per poder aprovar un pla de seguretat i salut elaborat pel constructor de l’obra.
A l’ITL, dimarts i dijous, del 7 al 16 de juny de 2011.  AVANTATGES COL·LEGIALS

Conveni amb AENOR per adquirir publicacions i normes UNE amb descompte

El Col.legi ha signat un conveni amb AENOR per beneficiar al col.lectiu d’un descompte del 20% en l’adquisició de publicacions i normes UNE d’aquesta entitat.

Gestión de la calidad en la arquitectura técnica. La nueva forma de ejercer la profesión.

Aquest llibre té el propòsit de ser una guia per ajudar a les empreses que volen aplicar les tècniques de gestió de la qualitat. S’ofereix, sobretot, a tots aquells professionals de l’arquitectura tècnica que estan pensant formar associacions professionals o empreses per a un exercici modern de la seva professió.
La publicació té un preu especial pel col.lectiu.
  CONVOCATÒRIA DE BEQUES

7a Edició de les "Beques Comerç i ciutat"

L’Àrea de Comerç de la Diputació de Barcelona promou la convocatòria de la 7a edició de les “Beques Comerç i Ciutat” per a la realització d’estudis de recerca universitària sobre el comerç urbà.


 • Càlcul avançat d’estructures de fusta
  A l’ITL, dilluns i dimecres, del 6 al 22 de juny de 2011
 • Protecció col·lectiva , individual i seguretat en mitjans auxiliars
  A l’ITL, dilluns i dijous, del 6 de juny al 22 de juny de 2011
 • ALLPLAN BIM-CAD
  A l’ITL, dilluns i dimecres, del 6 al 20 de juny de 2011
 • Criteris d’utilització de tipologies estructurals en edificació
  A l’ITL, els dimecres, del 14 al 28 de juny de 2011
 • Bioconstrucció i rehabilitació. Paràmetres de diagnosi
  A l’ITL, dilluns i dimecres, 27 i 29 de juny de 2011

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé