Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

El primer semestre es tanca amb 1.700 intervencions professionals

Durant el primer semestre d’aquest any s’han enregistrat 1.700 intervencions professionals dels aparelladors, més de la meitat de les que es van fer l’any 2013 que es va tancar amb 3.200.

Forta demanda del Certificat d’Eficiència Energètica

Des de l’1 de juny és obligatori disposar del Certificat d’Eficiència Energètica per vendre o llogar pisos i aquest, és un dels visats que més es va tramitar durant el primer mes de la seva entrada en vigor. NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Llibres per consultar o treure en préstec
a la Biblioteca del Col·legiManual práctico de certificación energética de edificios

Encara que l’edició d’aquest llibre és de l’any 2008, aquest manual pot servir per conèixer i millorar l’eficiència energètica dels edificis i aprendre a qualificar-los energèticament per l’obtenció del certificat. Es donen a conèixer els aspectes bàsics de la certificació energètica dels edificis i s’expliquen els procediments de certificació: prescriptiva (opció simplificada) i prestacional (opció general) mitjançant els programes informàtics CALENER VYP i CALENER GT.

Eficiencia energética en instalaciones y equipamientos de edificios

En aquesta edició de l’any 2010 es realitza una descripció dels principals equips i instal.lacions que presten els diferents serveis als edificis i s’analitza el potencial d’estalvi energètic existent aplicant les millores tècniques disponibles (MTD) en cada cas.


Articles tècnics

Articles extrets de Revistes, disponibles en pdf, que pots descarregar directament si t’autentiques amb el teu login i pasword (el mateix de l’àrea restringida).


R-7694. Les estructures intel.ligents. Aplicació de noves tecnologies per a la gestió de la salut estructural dels edificis

R-7695. El libro de incidencias, ¿qué recoger y anotar?

R-7696. Diagnosi de parets de tàpia

R-7697. Rehabilitación en 3D

R-7707. Gestión de seguridad y salud con el libro de incidencias electrónico


BIBLIOTECA DIGITAL

Llibres o documents en pdf, per descarregar directament si t’autentiques amb el teu login i pasword (el mateix de l’àrea restringida).


Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) para la rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios

Amb un sistema SATE es revesteix i aïlla l'exterior de l'edifici adaptant les geometries del mateix, fins i tot les més complexes, sense discontinuïtat. Per tant, quan està correctament concebut i instal·lat permet fàcilment resoldre la majoria dels ponts tèrmics de l'edifici. Amb les solucions dels SISTEMES SATE es contribueix a una edificació més eficient i sostenible.

Manual Ihobe para redacción e implantación del plan de gestión de residuos de construcción y demolición y buenas prácticas gremiales

Aquest Manual té com a objectiu donar suport als agents implicats en la gestió dels residus de construcció i demolició, en dos aspectes fonamentals: la redacció d’un Pla de Gestió de Residus de Construcció i de demolició i la implantació efectiva en obra d’aquest Pla, amb el resultat addicional d’una significativa millora de l’eco eficiència i competitivitat del procés.

Guía práctica para la utilización del hormigón autocompactante

Aquesta Guia de l’IECA es va editar en paper al 2005, i ara està disponible en pdf a la seva plana web.
Les característiques i avantatges d’aquest tipus de formigó són que manté totes les característiques de resistència i durabilitat del formigó convencional, afegint la característica específica d’auto compactabilitat.

  ÀREA TÈCNICA

Guies del Reglament d’Eficiència Energètica en instal.lacions d’enllumenat exterior

Aquestes guies estan disponibles a la plana web de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa (Subdirecció General de Qualitat i Seguretat Industrial), del Ministeri d’Indústria i Energia.
Les guies estan dividides en diferents parts, que s’aniran revisant periòdicament, amb comentaris i observacions de les Comunitats Autònomes i entitats més representatives del sector.


Nova versió de l’aplicació CE3X

Ja està disponible a la plana web del Ministeri d’Indústria la nova versió 1.1 de l’aplicació CE3X.
En aquesta versió s’han corregit les principals incidències que s’havien detectat a l’aplicació, però no funcionen els complements que es van generar per a la versió 1.0. És recomanable desinstal•lar les versions anteriors i instal·lar aquesta nova.
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

BOE 153, 27 de juny de 2013

Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes


Entra en vigor el nou Reglament de Productes de la Construcció

El Reglament de productes de la construcció es va aprovar pel Consell de les Comunitats el 28 de febrer de 2011 i es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea el 4 d’abril de 2011.
Ha entrat en vigor l’1 de juliol de 2013 i deroga, en la seva totalitat, la Directiva de productes vigent fins aleshores.

  CONVOCATÒRIA DE PREMIS

XII Premio de Arquitectura de Ladrillo 2011-2013-I Premio de Arquitectura Cerámica, categoría TEJAS 2011-2013

L’Associació Espanyola de Fabricants de totxos i teules d’argila cuita, HISPALYT, convoca al 2013 dos Premis d’Arquitectura per valorar la producció arquitectònica del país realitzada amb materials ceràmics.  • Cursos d’estiu de l’Escola Oficial d’Idiomes a Lleida
  • Universitat d’estiu de la Universitat de Lleida
  • Cursos d’estiu al Magical Media (al Parc Científic i Tecnològic de Lleida)

   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé