Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut
Núm. 38 -  desembre de 2012


Bones Festes i millor 2013Cinc aparelladors faran inspeccions d’habitatges al Centre Històric

El Col·legi d’Aparelladors ha seleccionats 5 aparelladors que formaran equip amb 5 arquitectes per dur a terme les inspeccions i la redacció dels Informes ITE’s (Informe Tècnic d’Edificació) dels habitatges del Centre Històric de Lleida, d’acord amb un conveni signat amb l’Ajuntament de Lleida.

El Pare Noel arriba el 26 de desembre

El Dimecres, dia 26 de desembre està prevista l’arribada del Pare Noel per lliurar el regals als fills i nens familiars dels aparelladors. L’esdeveniment tindrà lloc al saló d’actes del col·legi durant una festa d’animació infantil, que començarà a les 12.00 hores i que anirà a càrrec del grup Agipa de Pardinyes. NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Llibres per consultar o treure en préstec a la Biblioteca del Col·legi


Edificación

Un llibre elaborat per experts en la matèria per donar suport als estudiants universitaris aprofundint en l’assignatura, i també com a suport postuniversitari per als professionals del sector.

Estructuras planas. Pórticos, Arcos y Marcos

Un llibre pràctic per a estudiants i professionals sobre estructures planes, dins d’una col·lecció de monografies útils.

Manual de dirección y control de obra

Aquest manual pretén ser una obra divulgativa, una guia pràctica posada a disposició d’arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers que desenvolupin la seva tasca en l’àmbit de la direcció i control de l’execució d’obra. És una eina de treball senzilla, funcional, i viva, que permet l’actualització dels continguts adaptant-los a les innovacions. Ha estat elaborat seguint un esquema pràctic en format de fitxes i documents tècnics.

Biblioteca Digital


Llibres o documents en pdf, per descarregar directament si t’autentiques amb el teu login i pasword (el mateix de l’àrea restringida).


Escala de calificación energética.
Edificios existentes


Escala de calificación energética.
Edificios de nueva construcción.


Articles tècnics

Articles extrets de Revistes, disponibles en pdf, que pots descarregar directament si t’autentiques amb el teu login i pasword (el mateix de l’àrea restringida).


R-7642-Diez claves en la instalación de calderas bioamasa en viviendas.

R-7643-Acabados ornamentales en estribos y muros prefabricados.

R-7644-Revestimientos y acabados superficiales en construcciones con tierra contemporáneas.

R-7645-Afrontar la seguridad contra incendios en edificios existentes.
  ÀREA TÈCNICA

Precaucions i recomanacions per formigonar en temps fred

Des de l’Àrea de Formigó Estructural d’INQUA ens recorden, com cada any, les Precaucions i Recomanacions per formigonar en temps fred.


Actualització del Prontuari informàtic del formigó de l’IECA.

L’Institut Espanyol del Ciment i les seves aplicacions (IECA) acaba de publicar la quarta edició del Prontuari Informàtic del Formigó Estructural adaptat a les novetats introduïdes per la Instrucció EHE-08.


La declaració ApTO que emet l’ITEC ha estat reconeguda com a justificació sobre control de qualitat dels poliuretans in situ

L’ApTO és un document reconegut pel CTE, que emet l’ITEC per a certificar la capacitat tècnica d’una empresa per a la instal.lació o posada en obra d’un producte o d’un sistema constructiu.
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DOUE L 315, de 14 de noviembre).Reglamento (UE) nº 1025/2012 del Parlamento europeo y del Consejo de 25 octubre de 2012 sobre la normalización europea, por el que se modifican las directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento europeo y del Consejo y por el que se deroga la decición 87/95/CEE del Consejo y la decición nº1673/2006/CE del Parlamento europeo y del Consejo (DOUE L 316, de 14 de noviembre).
  Cursos ITL

 • TCQ2000: PRESSUPOSTOS, PLANIFICACIÓ, SEGUIMENT I GESTIÓ DE LA QUALITAT

  OBJECTIU:
  Crear i mantenir pressupostos que s’organitzen en una estructura jeràrquica de fins a 9 nivells amb els seus amidaments que poden ser directes o detallats.

  Dates:
  dilluns, dimarts i dimecres, del 17-12-12 al 19-12-12

  Horari:
  de 10 a 14 i de 15:30 a 18:30 (21 h)

  Preu matrícula: 475+IVA

  Professor: ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya)


   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé