Heu d'activar les imatges per visualitzar correctament aquest contingut

L’avanç del POUM

“l’encaix de l’hora en l’entramat urbà preservant aquest entorn agrícola tan característic de Lleida, i la rehabilitació i millora del Centre Històric son les dues grans qüestions a les que intenta donar resposta el nou POUM 2015-2030”. segons el president del Col·legi d’Aparelladors, Pere Garrofé.

Jornada d’Infraestructures Territorials i Urbanes

El proper dia 6 de maig tindrà lloc una Jornada dirigida als professionals que treballen en el camp de les infraestructures, territorials i urbanes, a la sala de conferències de la Diputació Provincial de Lleida, seguida d’un debat sobre la viabilitat, construcció i manteniment de les infraestructures, amb la col·laboració del Col·legi d’Aparelladors.

Col·laboració amb la construcció dels habitatges del Seminari

El Col·legi d’Aparelladors col·labora amb la construcció dels habitatges socials del Seminari de Lleida visant gratuïtament els projectes de l’obra, a través de l’aparellador Lluis Roig. NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Articles tècnics

Articles extrets de Revistes, disponibles en pdf, que pots descarregar directament si t’autentiques amb el teu login i pasword (el mateix de l’àrea restringida).


R-7788. El riesgo de caída desde altura en la fase de explotación de edificios.

R-7789. Prevenció en treballs de rehabilitació


R-7790. Building Information Modeling (BIM)


R-7791. Terapéutica de parets de tàpia

R-7792. Eina de suport en el càlcul de corretges d’acer per a estructures segons l’Eurocodi 3

R-7793. Diseño de prototipos de materiales Biosintéticos para su uso como materiales de construcción.


Biblioteca Digital

Llibres o documents, en pdf, per descarregar directament si t’autentiques amb el teu login i pasword (el mateix de l’àrea restringida).


Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados

La publicació és un reflex dels avenços i debats que es van produint en la cerca de l’accessibilitat universal ens els espais públics urbanitzats. El text actualitza els diferents aspectes de l’aplicació de l’Ordre Ministerial, de l’any 2010, que desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

Guía para la utilización de pavimentos en espacios públicos

Aquesta Guia és el resultat de les 1es Jornades de Disseny de paviments accesibles, celebrades a Màlaga. Amb aquesta guia de bones pràctiques es podrà orientar el disseny dels espais públics acomodant l'ús universal i garantint la durabilitat i el fàcil manteniment del paviment utilitzat, intentant uniformar el tipus de paviment a utilitzar segons les necessitats de l'espai urbà que es vol dissenyar o reformar. De manera que s'avali la còmoda utilització per totes les persones.
  ÀREA TÈCNICA

Nou servei de la Fundació Laboral per a realitzar la gestió integrada de la prevenció, adreçat a les empreses del sector

Amb el nom de Gesinprec, l’eina permet gestionar de forma col.laborativa la prevenció de riscos laborals a les obres de construcció. Adreçat a totes les empreses de construcció, aquesta eina permet la gestió integral de la prevenció de riscos laborals d’una forma senzilla i eficaç i des de qualsevol lloc, només amb la connexió a Internet.


AIPEX edita un catàleg que resumeix el nou DB-HE d’Estalvi d’Energia

L’Associació Ibèrica de Poliestirè Extruït (AIPEX) ha editat un catàleg que resumeix el nou DB-HE, Estalvi d’Energia, i proposa les millors solucions d’aïllament per al seu compliment.


Estudi de l’Associació de Ciències Ambientals sobre la Certificació Energètica

L’estudi realitzat per l’Associació de Ciències Ambientals (ACA), recentment publicat, analitza la informació oferta per les 17 comunitats autònomes sobre la certificació energètica dels edificis, després dels vuit primers mesos d’aquesta normativa, implantada el passat juny de 2013. L’estudi s’ha realitzat amb l’objectiu de posar a disposició de les CC.AA. un diagnòstic de la informació oferta i una eina que permeti la seva millora, tenint en consideració les bones pràctiques portades a terme per les administracions.
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ

BOE 71, 24/03/2014

Ordre HAP/455/2014, de 20 de març, per la qual s’aproven els models de declaració de l’Import sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni, exercici 2013, es determinen el lloc, forma i terminis de presentació dels mateixos, s’estableixen els procediments d’obtenció o posada a disposició, modificació i confirmació de l’esborrany de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i es determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació d’ambdues per mitjans telemàtics o telefònics.

BOE 76, 28/03/2014

Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

DOUE L52/1, 21/02/2014

Reglament delegat (UE) Núm. 157/2014 de la Comissió de 30 d’octubre de 2013 relatiu a les condicions per a publicar en una plana web una declaració de prestacions sobre productes de construcció.  • El Col·legi d’Aparelladors colabora en los pisos del Seminari LA MANYANA, 01/04/2014
  • L’INCASÒL ven per 1,1 milions tres finques a Pardinyes per a adossats SEGRE, 03/04/2014
  • Constructores demanen a Lleida més obra pública al licitar-se sols 54 milions SEGRE, 10/04/2014
  • El nuevo POUM vincula la expansión residencial a la inversión en el Casc Antic LA MANYANA, 11/04/2014
  • Els promotors de les zones d’expansió hauran d’invertir en obres al Barri Antic SEGRE, 11/04/2014
  • Lleida planifica el seu futur BON DIA, 15/04/2014


   

Cliqueu aquí si no voleu rebre més aquest informatiu


Cliqueu aquí si no ho veieu bé